Chất tan được vận chuyển qua màng tế bào theo khuynh độ nồng độ được gọi là?

Chất tan được vận chuyển qua màng tế bào theo khuynh độ nồng độ được gọi là?

A. Thẩm thấu.

B. Khuếch tán.

C. Ẩm bào.

D. Thực bào.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng