Chế độ không tải của máy biến áp là chế độ khi:

Chế độ không tải của máy biến áp là chế độ khi:

A. Thứ cấp hở mạch, sơ cấp cũng hở mạch.

B. Sơ cấp hở mạch, thứ cấp đặt vào tải.

C. Sơ cấp đặt vào nguồn điện áp u1, thứ cấp hở mạch.

D. Sơ cấp đặt vào nguồn điện áp u1, thứ cấp nối tắt.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng