Chỉ số IQ là gì?

Chỉ số IQ là gì?

A. chỉ số đánh giá chất lượng bộ não

B. chỉ số đánh giá sự di truyền trí năng

C. chỉ số đánh giá sự di truyền của tính trạng số lượng ở người

D. chỉ số đánh giá khả năng di truyền số lượng gen cấu trúc hay gen điều hòa sự thông minh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng