Chỉ số tài chính chỉ có ý nghĩa khi được so sánh với một vài tiêu chuẩn đó là:

Chỉ số tài chính chỉ có ý nghĩa khi được so sánh với một vài tiêu chuẩn đó là:

A. Chỉ số trung bình của nghành

B. Mục tiêu quản lý của doanh nghiệp

C. Chỉ số của công ty cạnh tranh

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng