Chi tiết máy làm bằng thép chịu ứng suất không đổi, có giới hạn chảy là σ$_{ch}$ = 350MPa, hệ số an toàn S = 1,5. Ứng suất cho phép của chi tiết máy (Mpa) là:

Chi tiết máy làm bằng thép chịu ứng suất không đổi, có giới hạn chảy là σ$_{ch}$ = 350MPa, hệ số an toàn S = 1,5. Ứng suất cho phép của chi tiết máy (Mpa) là:

A. 243

B. 323

C. 233

D. 223

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng