Chi tiết máy làm bằng thép chịu ứng suất không đổi, có giới hạn chảy là σ$_{ch}$ = 350 MPa, hệ số an toàn S = 1,5. Ứng suất cho phép của chi tiết máy (Mpa) là:

Chi tiết máy làm bằng thép chịu ứng suất không đổi, có giới hạn chảy là σ$_{ch}$ = 350 MPa, hệ số an toàn S = 1,5. Ứng suất cho phép của chi tiết máy (Mpa) là:

A. 323

B. 333

C. 223

D. 233

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng