Chi tiết phôi hàn thép tấm kích thước tọa độ được ghi: (200 x 150 x 10) xác định chiều dày của chi tiết:

Chi tiết phôi hàn thép tấm kích thước tọa độ được ghi: (200 x 150 x 10) xác định chiều dày của chi tiết:

A. 5 mm

B. 10 mm

C. 15 mm

D. 20 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng