Chi tiết then bằng trên trục có d = 25mm, T = 250000Nmm, b = 8 mm, h = 7 mm, t$_{1}$ = 4 mm, chiều dài then l = 40 mm. Xác định ứng suất dập và ứng suất cắt lớn nhất trên then (MPa)?

Chi tiết then bằng trên trục có d = 25mm, T = 250000Nmm, b = 8 mm, h = 7 mm, t$_{1}$ = 4 mm, chiều dài then l = 40 mm. Xác định ứng suất dập và ứng suất cắt lớn nhất trên then (MPa)?

A. 166,7 và 62,5

B. 83,3 và 37,7

C. 133,4 và 55,5

D. 66,7 và 27,7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\sigma _d} = \frac{{2T}}{{d.l.\left( {h – {t_1}} \right)}}\)

\({\tau _c} = \frac{F}{{b.l}} = \frac{{2T}}{{d.b.l}}\)