Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể được áp dụng để nhân nhanh chóng nhiều giống động vật quý hiếm được gọi là phương pháp:

Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể được áp dụng để nhân nhanh chóng nhiều giống động vật quý hiếm được gọi là phương pháp:

A. nuôi cấy hợp tử

B. cấy truyền phôi

C. kĩ thuật chuyển phôi

D. nhân giống đột biến

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng