Chiến lược nào sau đây không phải là chiến lược chính của người dẫn đầu thị trường:

Chiến lược nào sau đây không phải là chiến lược chính của người dẫn đầu thị trường:

A. Tăng tổng nhu cầu thị trường

B. Bảo vệ thị phần hiện tại

C. Mở rộng thị phần hiện tại

D. Tấn công chính diện

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng