Chiến lược nào sau đây không phải là chiến lược chính của người theo sau thị trường:

Chiến lược nào sau đây không phải là chiến lược chính của người theo sau thị trường:

A. Sao chép

B. Nhái kiểu

C. Quảng cáo công dụng mới của sản phẩm

D. Cải tiến

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng