Chiên mao của tế bào sơ hạch và tế bào chân hạch giống nhau về?

Chiên mao của tế bào sơ hạch và tế bào chân hạch giống nhau về?

A. Thành phần hóa học 

B. Cấu trúc

C. Vị trí trong tế bào 

D. Chức năng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng