Chiều cao hiệu quả của ống khói:

Chiều cao hiệu quả của ống khói:

A. Nhỏ hơn chiều cao thực của ống khói

B. Lớn hơn chiều cao thực của ống khói

C. Bằng chiều cao thực của ống khói

D. Tuỳ trường hợp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng