Cho 2 vách phẳng song song, dài và rộng vô hạn. Nhiệt độ các vách lần lượt là T$_{1}$ và T$_{2}$ không đổi. Hệ số hấp thụ và độ đen lần lượt là A$_{1}$, A$_{2}$, \({\varepsilon _1}\), \({\varepsilon _2}\) không đổi. Môi trường giữa 2 tấm là trong suốt. Năng suất bức xạ tới E$_{t}$ đến vách thứ hai bằng: 

Cho 2 vách phẳng song song, dài và rộng vô hạn. Nhiệt độ các vách lần lượt là T$_{1}$ và T$_{2}$ không đổi. Hệ số hấp thụ và độ đen lần lượt là A$_{1}$, A$_{2}$, \({\varepsilon _1}\), \({\varepsilon _2}\) không đổi. Môi trường giữa 2 tấm là trong suốt. Năng suất bức xạ tới E$_{t}$ đến vách thứ hai bằng: 

A. \({E_{t2}} = {E_1} + (1 – {A_1}).{E_{hd1}}\)

B. \({E_{t2}} = {E_2} + (1 – {A_2}).{E_{hd2}}\)

C. \({E_{t2}} = {E_1} + (1 – {A_2}).{E_{hd2}}\)

D. \({E_{t2}} = {E_1} + (1 – {A_1}).{E_{hd2}}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng