Cho A, B là hai ma trận vuông cấp \(n \ge 2\) Trường hợp nào sau đây luôn đúng?

Cho A, B là hai ma trận vuông cấp \(n \ge 2\) Trường hợp nào sau đây luôn đúng?

A. \(\det (kA) = k\det (A)\)

B. \(\det (A + B) = \det (A) + \det (B)\)

C. \(\det (AB) = \det (A)\det (B)\)

D. \(\det ( – A) = – \det (A)\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng