Cho bộ truyền xích đặt nằm ngang, biết khối lượng 1m xích là 1,0194kg, khoảng cách trục là 1m, vận tốc dây xích là 1 m/s. Xác định lực căng xích trên nhánh bị động?

Cho bộ truyền xích đặt nằm ngang, biết khối lượng 1m xích là 1,0194kg, khoảng cách trục là 1m, vận tốc dây xích là 1 m/s. Xác định lực căng xích trên nhánh bị động?

A. 30,27N

B. 35,15 N

C. 40,28N

D. 62,18 N

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Nhánh chủ động: F$_{1}$ = F$_{t}$ + F$_{2}$

Nhánh bị động: F$_{2}$ = F$_{0}$ + F$_{v}$

F$_{0}$ = k$_{f}$.q$_{m}$.a.g

F$_{v}$ = q$_{m}$.v$^{2}$

Hệ số phụ thuộc độ võng xích:

\(\beta\) 0 <40° ≥40° =90°

k$_{f}$ 6 4 2 1