Cho bộ truyền xích ống con lăn có bước xích là 12,7 mm, chiều dài xích 1397 mm. Hỏi số mắc xích bằng bao nhiêu?

Cho bộ truyền xích ống con lăn có bước xích là 12,7 mm, chiều dài xích 1397 mm. Hỏi số mắc xích bằng bao nhiêu?

A. X= 112,5.

B. X = 110.

C. X = 114.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng