Cho bộ truyền bánh răng côn răng thẳng ăn khớp ngoài có T$_{1}$ = 220000 Nmm; u = 3,4; [σ$_{H}$] = 482 MPa; K$_{be}$ = 0,3; K$_{Hβ}$ = 1,05. Xác định chiều dài côn ngoài sơ bộ theo sức bền tiếp xúc?

Cho bộ truyền bánh răng côn răng thẳng ăn khớp ngoài có T$_{1}$ = 220000 Nmm; u = 3,4; [σ$_{H}$] = 482 MPa; K$_{be}$ = 0,3; K$_{Hβ}$ = 1,05. Xác định chiều dài côn ngoài sơ bộ theo sức bền tiếp xúc?

A. 197.9

B. 187.9

C. 177.9

D. 167.9

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({R_e} = {K_R}\sqrt {{u^2} + 1} \sqrt[3]{{\frac{{{T_1}{K_{H\beta }}}}{{\left( {1 – {K_{be}}} \right){K_{be}}u{{\left[ {{\sigma _H}} \right]}^2}}}}}\) K$_{R}$ = 50 MPa$^{1/3}$