Cho bộ truyền bánh trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m=2.5 mm, Z$_{1}$ = 20 răng, Z$_{2}$ = 40 răng, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Đường kính vòng đỉnh răng d$_{a1}$ của bánh dẫn là:

Cho bộ truyền bánh trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m=2.5 mm, Z$_{1}$ = 20 răng, Z$_{2}$ = 40 răng, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Đường kính vòng đỉnh răng d$_{a1}$ của bánh dẫn là:

A. 75 mm.

B. 65 mm.

C. 55 mm.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng