Cho các chức năng sau:

Cho các chức năng sau:

i. Tách biệt nhân với phần tế bào chất bên ngoài.

ii. Điều chỉnh sự trao đổi chất giữa nhân và phần còn lại của tế bào.

Các chức năng trên nói về cấu trúc nào của nhân tế bào nhân thực?

A. Màng nhân.

B. Dịch nhân.

C. Nhiễm sắc thể.

D. Hạch nhân.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng