Cho các chức năng sau:

Cho các chức năng sau:

i. Ngăn cách tế bào với môi trường, giúp tế bào trở thành một hệ thống biệt lập.

ii. Thực hiện quá trình trao đổi chất, thông tin giữa tế bào và môi trường.

iii. Là giá thể để gắn các emzym của quá trình trao đổi chất trong tế bào.

Các chức năng trên nói đến cấu trúc nào của tế bào nhân sơ?

A. Tế bào chất (cyloplasm)

B. Vách tế bào (cell wall).

C. Thể nhân.

D. Màng chất nguyên sinh (cytoplasmic membrane).

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng