Cho các dung dịch sau:

Cho các dung dịch sau:

1. G 10%, 2. NaCl 9‰, 3. G 5%, 4. G 20%,

5. Ringe, 6. nước cất 2 lần, 7. NaCl 20‰

Dung dịch đẳng trương của tế bào hồng cầu người là

A. 1, 2 và 3

B. 2, 3 và 4

C. 4,5 và 6

D. 2, 3 và 5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng