Cho các dung dịch sau:

Cho các dung dịch sau:

1. G 10%, 2. NaCl 9‰, 3. G 5%, 4. G 20%,

5. Ringe, 6. nước cất 2 lần, 7. NaCl 20‰

Dung dịch ưu trương của tế bào hồng cầu người là:

A. 1, 4 và 7

B. 2, 3 và 4

C. 1, 4 và 5

D. 5, 6 và 7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng