Cho các giai đoạn sau: (1) Xâm nhập, (2) Sinh tổng hợp, (3) Lắp  ráp, (4) Hấp  phụ, (5) Phóng  thích. Thứ tự đúng khi nói về chu trình nhân lên của virut trong tb chủ?

Cho các giai đoạn sau: (1) Xâm nhập, (2) Sinh tổng hợp, (3) Lắp  ráp, (4) Hấp  phụ, (5) Phóng  thích. Thứ tự đúng khi nói về chu trình nhân lên của virut trong tb chủ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (1), (3), (2), (4), (5).

C. (4), (1), (2), (3), (5). 

D. (1), (4), (3), (2), (5).

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng