Cho các hiện tượng sau:

Cho các hiện tượng sau:

1. ẩm bào, 2. khuyếch tán đơn thuần, 3. nội thực bào, 4. vận chuyển chủ động, 5. Thực bào

6. vận chuyển trung gian, 7. vận chuyển qua kênh liên kết, 8. ngoại tiết bào, 9. túi bài tiết, 10. “bơm” K+ – Na+

Trao đổi chất kiểu vận chuyển thấm gồm:

A. 2, 4, 7 và 10

B. 1, 3, 5, 7, 8 và 9

C. 2, 4, 6 và 10

D. 1, 3, 5 và 8

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng