Cho công thức gồm paracetamol 250g, tinh bột 350g, dung dịch pvp 10% 8 ml. Hãy cho biết khối lượng của pvp?

Cho công thức gồm paracetamol 250g, tinh bột 350g, dung dịch pvp 10% 8 ml. Hãy cho biết khối lượng của pvp?

A. 0,8 g

B. 10 g

C. 1.2g

D. 8g

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng