Cho công thức gồm pracetamol 250g, tinh bột 350g, dung dịch pvp 10% 8 ml. Hãy cho biết khối lượng của thành phẩm:

Cho công thức gồm pracetamol 250g, tinh bột 350g, dung dịch pvp 10% 8 ml. Hãy cho biết khối lượng của thành phẩm:

A. 610 g

B. 608 g 

C. 680 g

D. 708 g

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng