Cho công thức Dầu lạc thô 20g, nước vôi nhì 20g. Để điều chế được công thức, ta phải:

Cho công thức Dầu lạc thô 20g, nước vôi nhì 20g. Để điều chế được công thức, ta phải:

A. Phải thêm Span 80

B. Phải thêm Tween 80 

C. Phải đun nóng

D. Phải lắc mạnh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng