Cho Công thức: Magnesi sulfat 300g, Natri Hydroxyd 100g Nước cất vđ 1000 ml Thành phần có tác dụng của sản phẩm từ công thức trên là:

Cho Công thức: Magnesi sulfat 300g, Natri Hydroxyd 100g Nước cất vđ 1000 ml Thành phần có tác dụng của sản phẩm từ công thức trên là:

A. Magnesi sulfat

B. Natri hydroxyd

C. Magnesi sulfat và natri hydroxyd

D. Magnesi hydroxyd

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng