Cho Công thức: Magnesi sulfat 300g, Natri Hydroxyd 100g Nước cất vđ 1000 ml Phương pháp bào chế là:

Cho Công thức: Magnesi sulfat 300g, Natri Hydroxyd 100g Nước cất vđ 1000 ml Phương pháp bào chế là:

A. keo ướt

B. keo khô

C. phân tán cơ học

D. ngưng kết

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng