Cho công thức nhũ tương sau: Créosot 33 g Lecithin 2 g Nước cất vđ 100 g Nhũ tương trên được điều chế bằng phương pháp:

Cho công thức nhũ tương sau: Créosot 33 g Lecithin 2 g Nước cất vđ 100 g Nhũ tương trên được điều chế bằng phương pháp:

A. Phương pháp dùng dung môi chung 

B. Phương pháp keo khô 

C. Phương pháp keo ướt 

D. Phương pháp ngưng kết

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng