Cho công thức sau: Kẽm sulfat dược dụng 40g Kali sulfur hóa 40g Nước cất vừa đủ 1000ml Hỗn dịch trên có thể điều chế bằng phƣơng pháp nào thích hợp:

Cho công thức sau: Kẽm sulfat dược dụng 40g Kali sulfur hóa 40g Nước cất vừa đủ 1000ml Hỗn dịch trên có thể điều chế bằng phƣơng pháp nào thích hợp:

A. Phân tán cơ học

B. Ngưng kết bằng phản ứng hóa học 

C. Ngưng kết do thay đổi dung môi 

D. Kết hợp phương pháp phân tán và ngưng kết

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng