Cho dạng toàn phương Q: R$^{3}$ -> R có ma trận trong cơ sở chính tắc \(A = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}

Cho dạng toàn phương Q: R$^{3}$ -> R có ma trận trong cơ sở chính tắc \(A = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}

1&m&{ – 1}\\

m&1&2\\

{ – 1}&2&5

\end{array}} \right)\) . Với giá trị nào của tham số m thì dạng toàn phương Q , xác định dương:

A. m > 1

B. m < \(\frac{1}{{\sqrt 3 }}\)

C. \(m \ne 0\)

D. \(\frac{{ – 4}}{5} < m < 0\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng