Cho dãy vô hạn các số thực \({u_1},{u_2},….{u_n},….\) . Phát biểu nào sau đây là đúng nhất.

Cho dãy vô hạn các số thực \({u_1},{u_2},….{u_n},….\) . Phát biểu nào sau đây là đúng nhất.

A. \({u_1} + {u_2} + … + {u_n} + …\) được gọi là một dãy số 

B. \(\sum\limits_{i = 1}^n {{u_i}} \) được gọi là một chuỗi số

C. \({u_1} + {u_2} + … + {u_n} + …\) được gọi là một chuỗi số 

D. \(u_1^2,u_2^2,…u_n^2,…\) được gọi là một chuỗi số dương

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng