Cho diện tích hữu hiệu của thiết bị lọc bụi tĩnh điện là 117m$^{2}$ , chiều cao tấm bản hút bụi la 3,95m, khoảng cách giữa 2 điện cực cùng tên là 275mm. Hỏi số điện lắng trong thiết bị là bao nhiêu?

Cho diện tích hữu hiệu của thiết bị lọc bụi tĩnh điện là 117m$^{2}$ , chiều cao tấm bản hút bụi la 3,95m, khoảng cách giữa 2 điện cực cùng tên là 275mm. Hỏi số điện lắng trong thiết bị là bao nhiêu?

A. 6 cái 

B. 55 cái 

C. 8 cái 

D. 60 cái 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng