Cho đường kính ống d = 400mm, vận tốc trung bình của các điểm đo trong tiết diện ống dẫn là 10m/s.Tính lưu lượng dòng khí trong ống. Chọn câu đúng:

Cho đường kính ống d = 400mm, vận tốc trung bình của các điểm đo trong tiết diện ống dẫn là 10m/s.Tính lưu lượng dòng khí trong ống. Chọn câu đúng:

A. L = 4521,6m3 /h 

B. L = 452,16m3 /h

C. L = 452160m3 /h

D. L = 5421,6m3 /h

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng