Cho hai viên bi bằng thép tiếp xúc ngoài, có đường kính là d1 = 100mm và d2 = 120mm. Mô đun đàn hồi là E = 2,1.10$^{5}$ MPa. Chịu lực hướng tâm là F$_{r}$ = 10N. Xác định ứng suất tiếp xúc lớn nhất (MPa)?

Cho hai viên bi bằng thép tiếp xúc ngoài, có đường kính là d1 = 100mm và d2 = 120mm. Mô đun đàn hồi là E = 2,1.10$^{5}$ MPa. Chịu lực hướng tâm là F$_{r}$ = 10N. Xác định ứng suất tiếp xúc lớn nhất (MPa)?

A. 315,95

B. 305,96

C. 325.96

D. 335,96

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({\sigma _H} = 0.388\sqrt[3]{{\frac{{{F_n}{E^2}}}{{{\rho ^2}}}}}\)