Cho hàm số xác định từ phương trình \({z^3} – 4xz + {y^2} – 4 = 0\) . Tính z’$_{x}$, z’$_{y}$ tại M$_{o}$(1,-2,2)

Cho hàm số xác định từ phương trình \({z^3} – 4xz + {y^2} – 4 = 0\) . Tính z’$_{x}$, z’$_{y}$ tại M$_{o}$(1,-2,2)

A. z’x=1, z’y= \(\frac{1}{2}\)

B. z’x= 0, z’y= 1

C. z’x= 0, z’y= -1

D. z’x= \(\frac{1}{2}\) , z’y= 1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng