Cho hàm số \(y = 1 + {x^2}\). Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

Cho hàm số \(y = 1 + {x^2}\). Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. ​ ​Hàm số đồng biến trên \((1, + \infty )\) và nghịch biến \((- \infty;1 )\)

B. Hàm số có điểm cực đại là (0,1) 

C. Hàm số có điểm cực tiểu là (0,1)

D. Hàm số luôn đồng biến 1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng