Cho hàm số \(z = f(x,y) = {x^y}\) . Tính \(\frac{{\partial f(3,2)}}{{\partial x}}\)

Cho hàm số \(z = f(x,y) = {x^y}\) . Tính \(\frac{{\partial f(3,2)}}{{\partial x}}\)

A. 3

B. 2

C. 6

D. 9.ln3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng