Cho hệ thống ba pha Cân Bằng Δ – Y, đường dây không tổng trở với \(\dot{U_{ab}}\) = \(250\sqrt{3}\)  \(\angle\) 0° [V]. Biết nguồn áp 3 pha thứ tự thuận có tần số f = 50Hz.

Cho hệ thống ba pha Cân Bằng Δ – Y, đường dây không tổng trở với \(\dot{U_{ab}}\) = \(250\sqrt{3}\)  \(\angle\) 0° [V]. Biết nguồn áp 3 pha thứ tự thuận có tần số f = 50Hz.

Nếu Tải có công suất tác dụng là 67,23 kWvaf HSCS là 0,807 trễ thì dòng dây hiệu dụng là: … [A]

A. 99

B. 111

C. 122

D. 133

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng