Cho hệ thống ba pha Cân Bằng Δ – Y, đường dây không tổng trở với \(\dot{U_{ab}}\) = \(250\sqrt{3}\)  \(\angle\) 0° [V]. Biết nguồn áp 3 pha thứ tự thuận có tần số f = 50Hz.

Cho hệ thống ba pha Cân Bằng Δ – Y, đường dây không tổng trở với \(\dot{U_{ab}}\) = \(250\sqrt{3}\)  \(\angle\) 0° [V]. Biết nguồn áp 3 pha thứ tự thuận có tần số f = 50Hz.

Nếu đấu một bộ 3 tụ song song với Tải để nâng HSCS đến giá trị mới là 0,936 trễ thì điện dung C$_{t}$ là: … [μF]

A. 384

B. 395

C. 406

D. 417

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng