Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F$_{1 }$100% lúa hạt dài. Cho F$_{1}$ tự thụ phấn được F$_{2$^{.}$}$ Trong số lúa hạt dài F$_{2}$, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F$_{3}$ toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ:

Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F$_{1 }$100% lúa hạt dài. Cho F$_{1}$ tự thụ phấn được F$_{2$^{.}$}$ Trong số lúa hạt dài F$_{2}$, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F$_{3}$ toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ:

A. 1/4

B. 1/3

C. 3/4

D. 2/3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng