Cho lượng ẩm tỏa ra do 1 người là 50g/h, t = 25$^{o}$C, dung ẩm trong nhà là dt = 18,5g/kg, ngoài nhà dn = 13,5g/kg.Tính lượng không khí cần thiết để khử ẩm thừa trong phòng. Chọn đáp án đúng:

Cho lượng ẩm tỏa ra do 1 người là 50g/h, t = 25$^{o}$C, dung ẩm trong nhà là dt = 18,5g/kg, ngoài nhà dn = 13,5g/kg.Tính lượng không khí cần thiết để khử ẩm thừa trong phòng. Chọn đáp án đúng:

A. L = 869,56m3 /h

B. L = 856,13 m3 /h

C. L = 8547,03m3 /h

D. L = 807,12m3 /h

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng