Cho ma trận trực giao A. Điều nào sau đây không đúng?

Cho ma trận trực giao A. Điều nào sau đây không đúng?

A. Hệ các véc tơ cột của A là một hệ trực chuẩn

B. Hệ các véc tơ hàng của A là một hệ trực chuẩn

C. Định thức của A luôn bằng 1

D. Tồn tại ma trận nghịch đảo A-1=At

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng