Cho mối hàn góc (giữa trụ rỗng có đường kính ngoài 100mm và tấm phẳng đứng). Trụ chịu mô men xoắn 5000000Nmm, ứng suất cắt cho phép của mối hàn là 100Mpa. Xác định cạnh hàn k:

Cho mối hàn góc (giữa trụ rỗng có đường kính ngoài 100mm và tấm phẳng đứng). Trụ chịu mô men xoắn 5000000Nmm, ứng suất cắt cho phép của mối hàn là 100Mpa. Xác định cạnh hàn k:

A. 4.55mm

B. 5.55mm

C. 6.55mm

D. 7.55mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\tau _x} = {\tau _c} = \frac{{2T}}{{0,7.k.\pi .{d^2}}};{\tau _u} = \frac{{{M_u}}}{{{W_u}}} = \frac{{4{M_u}}}{{0,7.k.\pi .{d^2}}};\tau = \sqrt {\tau _c^2 + \tau _u^2} = \sqrt {\tau _c^2 + 0} = {\tau _c} \le \left[ \tau \right] = \left[ {{\tau _c}} \right]\)