Cho một đường giao thông cách bệnh viện 400m. Lưu lượng xe chạy trên đường là 200 xe/h. Tốc độ xe chạy trung bình là 50 km/h. Xét mức ồn của đường giao thông tại điềm có độ cao 1.5m và cách dòng xe 7.5m. Xác định độ giảm mức ồn theo khoảng cách:

Cho một đường giao thông cách bệnh viện 400m. Lưu lượng xe chạy trên đường là 200 xe/h. Tốc độ xe chạy trung bình là 50 km/h. Xét mức ồn của đường giao thông tại điềm có độ cao 1.5m và cách dòng xe 7.5m. Xác định độ giảm mức ồn theo khoảng cách:

A. Nguồn điểm ; 17.23 dB

B. Nguồn đường ; 34.54 dB

C. Nguồn điểm ; 34.54 dB

D. Nguồn đường ; 17.23 dB

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng