Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người?

Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người?

A. Phôtpho cần cho axit nuclêic trong mỗi tế bào cơ thể.

B. Mặc dù chỉ cần một lượng cực nhỏ nhưng thiếu Iốt chúng ta có thể bị bệnh biếu cổ.       

C. Canxi cần cho sự phát triển xương người.

D. Nitơ tồn tại trong cơ thể ở dạng NH3 (dưới dạng nước tiểu).

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng