Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội là trội hoàn toàn). Tỉ lệ loại kiểu hình mang 2 tính trội và 2 tính lặn ở F$_{1}$ là:

Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội là trội hoàn toàn). Tỉ lệ loại kiểu hình mang 2 tính trội và 2 tính lặn ở F$_{1}$ là:

A. 9/16 

B. 6/16

C. 6/16

D. 3/16

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng