Cho quá trình đa biến có V$_{1}$ = 10m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , V$_{2}$ = 5m$^{3}$ , p$_{2}$ = 2,4bar. Số mũ đa biến n bằng:

Cho quá trình đa biến có V$_{1}$ = 10m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , V$_{2}$ = 5m$^{3}$ , p$_{2}$ = 2,4bar. Số mũ đa biến n bằng:

A. 1,30

B. 1,26

C. 1,15

D. 1,16

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng